Türkçe
Ölçme ve Değerlendirme
Yayınlanma Tarihi: 17.02.2015 | İzlenme Sayısı: 124794

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Sınav takvimi akademik takvim ile birlikte yayınlanır. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve telafi sınavlarının tarihleri bulunur. 
 • Bitirme ve telafi sınavları için il tercihleri her yarıyıl belirlenen bir tarih aralığı içinde alınır. 
 • Her akademik yarıyılda bir ara sınav (vize) ve bir bitirme (final) sınavı olmak üzere iki sınav yapılmaktadır.
 • Bitirme sınavlarında başarısız olan bir öğrenci herhangi bir ön şarta bağlı olmaksızın her yarıyılda bir telafi (bütünleme) sınavına girme hakkına sahiptir. 
 • Ara sınavların geneli "Öğrenme Yönetim Sistemi" aracılığıyla, akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde, internet üzerinden ve test usulü yapılmaktadır.
 • Fakültemizde test sınavı, klasik ve sözlü sınav uygulamaları kullanılmaktadır, klasik ve sözlü sınavlar için öğrencilerimiz duyuru ve sms aracılığıyla bilgilendirilmektedir.
 • Ara sınavlara öğrenciler bilgisayarlarından gözetimsiz olarak girerler. 
 • Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) sınavları ise akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde fakültemizin uygun gördüğü sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleşmektedir.

 

Bir dersten hangi durumlarda geçilir?

 • Dersten geçmek için bitirme ve telafi sınavlarında en az 50 alınmalıdır.
 • Bitirme ve telafi sınavlarının öğrenci başarı notuna etkisi %80’dir.
 • Bir öğrencinin herhangi bir dersten başarılı sayılması için bitirme veya telafide en az 50 alması ve ara sınav notu ile birlikte en az 35 ortalamayı sağlamış olması gerekir. 

Bitirme sınavı sonucunda DD ve DC harf notu olan derslerin telafi sınavlarında yer alması ne anlama gelir?

 • Öğrencilerimiz DD ve DC harf notu olan derslerin sınavlarına ortalamalarını yükseltmek için girebilirler. Bu sınavlara girip girmemeye öğrencilerimiz karar vermelidir. 
 • Telafi sınavına girilmesi durumunda telafi sonucu geçerli olacaktır. Telafi sınavında FF alınırsa bu not geçerli olur ve dersten kalınır. 

Herhangi bir sebeple bitirme sınavına öğrenci giremez ise ne olur?

 •  Öğrenci telafi sınavına kalır. Bitirme sınavına giremeyen öğrenciyi sistem otomatik olarak telafi sınavına tanımlar. Dilekçe verme veya ÇÖZÜM MASASI üzerinden talep oluşturma gibi başvurulara gerek yoktur

Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi Derslerinde bitirme ve telafi sınavı nasıl yapılır?

 • Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerinin değerlendirilmesi ödev ile olmaktadır. Ara sınav, bitirme ve telafi sınavı yapılmamaktadır. 

Duyurularımızda geçen 1.hafta, 2.hafta gibi kavramlar neyi ifade eder?

 • 1. hafta 1 ve 2. sınıfların, 2.hafta 3 ve 4.sınıfların sınava girecekleri haftayı ifade eder.

Sınavların soru ve cevapları yayınlanacak mı?

 • Yönetim Kurulu Kararı sınav soruları yayımlanmamaktadır. Sınav sonuçları ve cevap anahtarı yayımlanmaktadır. Öğrenci kendi optik cevap kâğıdı üzerinde sınavın doğru cevaplarını ve kendi işaretlediklerini görüp sonuçları inceleyebilirler. 

Sınav esnasında herhangi bir konuda problem yaşanılırsa nasıl bir yol izlenmelidir?

 • Sınav esnasında herhangi bir olumsuz durum ortaya çıktığında mutlaka salon görevlilerine tutanak tutturulmalıdır.
 • Problemle ilgili –ayrıntılı bilgi vererek- ÇÖZÜM MERKEZİ TIKLAYINIZ 

 

Çoktan Seçmeli (Test) Sınav

 • Çoktan seçmeli sınav, soru kökü ve bu soru kökü ile ilgili şıkların verildiği ve doğru cevabın seçildiği sınav türüdür.
 • Fakültemizde yürütülen çoktan seçmeli 20 soru sorulur ve 30 dakika süre verilir. Birkaç bölüm de bazı derslerde 20 den az soru sorulmakta daha uzun zaman verilmekte bazı dersler ise klasik sınav olarak yapılmaktadır.  Bu dersler ilgili bölümün öğrencilerine sınav öncesinde bildirilir.

Klasik Sınav

 • Klasik sınav; açık uçlu, yorum gerektiren ve cevabın konuyla ilgili cümleler halinde belirtildiği sınav türüdür.
 • Soru sayısı ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.
 • Sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin isteği üzerine değişir.
 • Ara sınav, bitirme ve telafi sınavlarında klasik sınav sonuçları test sonuçları ile aynı gün ilan edilmez.
 • Klasik sınavdaki sınav kâğıtları ilgili dersin öğretim görevlisine gönderilir, öğretim görevlisi kâğıtları okur ve sonuçları birimimize gönderir. Bu işlemlerden sonra sonuçlar ilan edilir. Bu sebepten klasik sınavların ilanında gecikmeler yaşanabilir.
 • Klasik sınavlar sadece otomasyon sisteminden ilan edilir. Bu ilana kadar ölçme ve değerlendirme platformlarında klasik sınav sonuçları 0 olarak görünmektedir. Bu sonuçlar dikkate alınmamalıdır.

Sözlü Sınav

 • Sözlü sınavlar ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Sınavın gerçekleşmesi ve sonuçların ilanı ölçme ve değerlendirme birimince gerçekleşir.
 • Sınav esnasında ilgili dersin öğretim görevlisi sınav merkezinde bulunur.
 • Soru sayısı ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.
 • Sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.
 • Sözlü sınavlara katılmak için randevu alınmalıdır ve randevu tarih ve saatinde sınav merkezinde bulunulmalıdır.
Bağıl Değerlendirme Sistemi
Bağıl değerlendirme sistemi, bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistik temelli bir yöntemdir. Bu sistemde bir notun, grubun genel dönem sonu ham başarı notu (HBN) ortalamasından pozitif yönde uzaklaşması başarının artması, negatif yönde uzaklaşması ise başarının azalması olarak yorumlanır.
Bağıl Değerlendirme Sistemi;

 • Öğrenciler arasındaki çalışma, bilgi ve başarı düzeyini kıyaslama işlemini en kapsamlı ve gerçekçi bir şekilde yaptığı ve öğrencileri başarıya yönlendirdiği için,
 • Öğrenci ve öğretim elemanlarının çalışmalarını yapıcı bir şekilde yönlendirme özelliği taşıdığı için,
 • Öğretim elemanı, öğrenci ve çevresel faktörlerden kaynaklanabilecek çeşitli faktörlerin etkilerini değerlendirmeye yansıtabildiği için,

Mevcut değerlendirme sistemleri içerisinde öğrenci başarısı değerlendirmede en uygun yöntem olduğu için günümüzde üniversitemizde olduğu gibi dünyanın hemen hemen tüm eğitim kurumlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Bağıl Değerlendirme Sistemiyle Bir Öğrencinin Notu Nasıl Bulunur?

 

 

Bağıl Değerlendirme Sistemiyle Bir Öğrencinin Notu Nasıl Bulunur?

Yukarıda verilen Borçlar Hukuku Dersini alan bir öğrencinin bağıl değerlendirme sistemine göre notlarını ve dönem sonu harf notunu inceleyelim.

Banu İsimli öğrencinin;

Ara Sınav Notu:75

Bitirme Notu:35 (AUZEF Ölçme ve Değerlendirme Sistemi’nde Bitirme geçme notu 50 olduğu için öğrenci başarısız sayılır ve telafi sınavına girer Bitirme notu yerine telafi notu hesaplamaya katılır.

Telafi Notu:55’tir.

1-İlk olarak öğrencinin not ortalaması hesaplanır. Ara sınav notunun %20 si ve Bitirme notunun %80’i not ortalamasını verir.

Not Ortalaması:

Ara Sınav:  75*20/100 = 15

Bitirme Notu:  55*80/100 = 44

Ara Sınav  + Bitirme = 59

2-Bağıl değerlendirme sisteminde öğrencinin not ortalaması hesaplandıktan sonra sınıfın not ortalaması hesaplanır.(Değerlendirilen öğrencilerin notları toplamı / Değerlendirilen öğrenci sayısı )

*Değerlendiren öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısından bitirme sınavına girmeyen veya dönem sonu ham başarı notu 35 ve altında kalan öğrencilerin çıkarılmasıyla bulunur.

3-Standart sapma(10,57) ve sınıfın not ortalaması(53,56)sonucu oluşan harf notları tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre Banu isimli öğrencinin notu BB’ye karşılık gelir. 

 

4-Bağıl sistemde bir öğrencinin ortalamaya girebilmesi için Bitirme ya da telafi sınavlarından en az 50 alması gerekir.

ANO-AGNO HESAPLAMA

AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI (ANO)

VE

AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO) HESAPLAMALARI

 

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması(AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.
 

1- AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI (ANO)

 Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için:
 

(1) O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

(2) Bu derslerin kredi saatlerinin,

(3) Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.
 

a)Kredi

Her dersin bir kredisi vardır. Bu değer, dersin haftalık teorik ve pratik ders saati sayılarından elde edilir. Örneğin; A dersinin haftada 4 saat teorik, 6 saat de pratik uygulaması olsun. Teorik ders saati olduğu gibi yani dört kredi olarak, pratik saatlerinin ise yarısı (6/2=3) alınarak toplanır ve ilgili dersin toplam kredisi bulunur. Bu hesap sonucunda A dersinin kredisi 7’ dir. Diğer bir örnekte, B dersinin teorik kısmı 2 saat, uygulaması ise 3 saat olsun;

B Dersinin kredi hesaplamasında görüldüğü gibi bir dersin kredisi tam sayı olabildiği gibi kesirli sayı da olabilmektedir.


 

b)Bağıl Not

Öğrencilerin aldığı harfli başarı notlarının, ağırlık katsayı değerleri(yani 4 üzerinden karşılıkları) aşağıdaki tabloda verilmektedir:


 

2. AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO)
 

AGNO hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren bir öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu, bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılır; elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. Bu hesaplama her öğrenci için ayrı ayrı yapılır. Başarı notları, G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi AGNO hesaplamasına katılmaz.

AGNO hesaplamalarında yarıyıllar ayrı ayrı gözetilmez, bir öğrencinin aldığı tüm derslerin kredi saatleri ve bağıl notları göz önüne alınarak hesaplama gerçekleştirilir. Vurgulanması gerekli önemli bir nokta AGNO’nun, yarıyılların ANO’larının basit aritmetik ortalaması olmadığıdır.

Aşağıdaki tabloda, bir öğrencinin üç yarıyıl boyunca aldığı derslerin kredilerine ve bu derslerde almış olduğu bağıl notlara göre ANO ve AGNO’larının nasıl hesaplandığını göstermektedir.

a) AGNO’nun Koşullu Geçme ve Ders Alma İşlemindeki Fonksiyonu
 

AGNO değeri, bir öğrencinin koşullu geçme konumuna geldiği(yani DC ve DD aldığı) derslerden geçip geçemeyeceğinin ve bir sonraki yarıyıldan ders alıp alamayacağının belirlenmesinde kullanılır. Bunun için öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına bakılır. Burada unutulmaması gereken temel kural, son iki yarıyıl AGNO’ları ne olursa olsun bir dersten FF alan öğrencinin öncelikle o dersi tekrarlamak zorunda olduğudur.

Öğrenciler için aşağıdaki üç durumdan biri söz konusudur:
 

i) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80 baraj değerinin üzerinde ise:

 • Öğrenci bir sonraki yarıyıla kayıt yaptırır ve bu yarıyıldaki dersleri alır.
 • Öğrencinin son iki yarıyılda hiç F notu yoksa bu gibi öğrencilere “Başarılı Öğrenci” denir.
 • Eğer FF olan dersi varsa, öğrenci öncelikle FF aldığı dersleri tekrar almak zorundadır.
 • Öğrenci eğer isterse DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla bu dersleri tekrar alabilir.
 • DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son not geçerlidir.
   

ii) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının biri 1.80’in üzerinde, diğeri altında ise, bu tip öğrencilere “Sınamalı Öğrenci” adı verilir.
 

 • Öğrenci bir sonraki yarıyıla kayıt yaptırır ve bu yarıyıldaki dersleri alır, ancak öğrenci -eğer varsa- öncelikle FF aldığı dersleri tekrar almak zorundadır.
 • Öğrenci, -eğer isterse- DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla bu gibi dersleri tekrar alabilir.
 • Tekrarlanan dersler için ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin söz konusu derslerden aldığı en son not geçerlidir.
   

iii) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80’in altında ise, bu gibi öğrencilere “Başarısız Öğrenci” denir.
 

 • Başarısız öğrenciler, kesinlikle üst yarıyıldan ders alamazlar.
 • Başarısız öğrenciler, sadece iki yarıyıl önce FF, DC ve DD aldıkları dersleri almak zorundadırlar. CC ve üzerinde not aldıkları dersleri ise tekrarlamazlar; aldıkları notlar geçerli kalır.
 • Başarısız öğrenciler, tekrarladıkları yarıyıl sonunda AGNO’larını 1.80’in üzerine çıkarmayı başarırlarsa; bir üst yarıyıla kayıt yaptırabilir, o yarıyılın derslerinden alabilirler.
 • AGNO’larını 1.80’in üzerine çıkarmayı başaran öğrenciler eğer isterlerse DD ve DC aldıkları derslerdeki(eğer dersler o dönem açılıyorsa) notlarını yükseltmek amacıyla bu dersleri tekrar alabilirler.
 • ANO ve AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Bu bilgiler ışığında, Tablo 1’de örneklenen öğrencinin durumu incelendiğinde:
 

3. yarıyıla geldiğinde bu yarıyıldaki dersleri alabilir; çünkü 1. yarıyılda elde ettiği AGNO değeri 1.80’in altında olmasına karşın, 2. yarıyılda AGNO notunu 1.80’in üstüne taşıyabilmiştir.

 • İlk yarıyıldaki (güz yarıyılı) AGNO’su 1.80’in altında kaldığı için bu öğrenci sınamalı öğrenci konumundadır.
 • Öğrenci, eğer 1. ve 2. yarıyıllarda FF almış olsaydı; bu dersleri mutlaka tekrar almak durumunda kalacaktı. Öğrencinin ilk iki yarıyılda F notu olmadığı için, bu iki yarıyıldan ders alması gerekmemektedir.
 • Öğrenci, AGNO’sunu yükseltmek isterse; kendi isteğiyle 1. ve 2. yarıyıllarda öncelikle DD ve DC aldığı derslerini(örnekte A, B ve D dersleri) tekrar alabilecektir. Öğrencinin AGNO hesaplamasında tekrarladığı bir dersten aldığı en son not kullanılacaktır.
 • Eğer öğrenci, 1. ve 2. yarıyılların her ikisinde de AGNO notunu 1.80’in altında tutsaydı başarısız öğrenci konumuna düşecek ve 3. yarıyıldan ders alamayacaktı. Sadece 1. ve 2. yarıyıllarda F, DD ve DC(örn. A, B ve D dersleri) aldığı derslerine kayıt yaptırıp öncelikle onları kurtarması için yönlendirilecekti.
 • Öğrenci, 4. yarıyıla geldiğinde ise son iki (yani 2. ve 3.) yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80’in üzerinde olduğu için 4. yarıyıldaki bütün dersleri alabilecektir. Öğrencinin 2. ve 3. yarıyıllarda FF notu olmadığı için, bu iki yarıyıldan ders tekrarlaması gerekmemektedir. Ancak öğrencimiz AGNO’sunu yükseltmek isterse, kendi isteğiyle önceki yarıyıllarda aldığı dersleri 4. dönem dersleri ile çakışmamak kaydıyla tekrar alabilecektir (Tablo 1, Şekil 1). Öğrencinin tekrarladığı bu derslerden aldığı en yüksek not AGNO hesaplamasında kullanılacaktır.
   

b) AGNO’nun Mezuniyet Durumundaki Öğrencileri İçin Önemi

Öğrencilerin bir bölümden mezun olabilmeleri için şu iki şartı gerçekleştirmiş olmaları gereklidir:
 

 • Yönetmeliklerde belirtilen tüm çalışmaları(ders, staj, tez çalışması vb.) tamamlamış olmaları,
 • Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması

Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nı, (2.00) tutturamayan öğrenci, mezun olamaz. Bu durumdaki öğrenciler öncelikle DD ve DC bağıl notu aldıkları derslerden bazılarını tekrarlayarak ortalamalarını 2.00 veya üzerine çıkarmayı hedeflerler. AGNO’ları 2.00’in üzerine çıkan öğrenciler, mezuniyete hak kazanırlar.

Öğrenciler, almaları gereken tüm derslerden başarılı olarak üniversite öğretimini tamamladıklarında ve AGNO’larını 2.00 değerinin üzerine yükselttiklerinde tüm dersleri içerecek şekilde hesaplanan AGNO, o öğrencilerin mezuniyet derecelerini gösterecektir.

Şekil 1: Bir öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına göre yeni yarıyılda nasıl ders alması gerektiğini gösteren akış şeması.

 

 

 


Son güncelleme 20.10.2015 15:17