Türkçe
Öğrenci İşleri

Ölçme ve Değerlendirme

 

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

SINAV, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

İstanbul Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda Fakültemiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden fakültemiz bünyesindeki tüm programlara ait derslerin sınavları değerlendirilirken Bağıl Değerlendirme Sistemi esas alınmaktadır. Değerlendirme sistemiyle ilgili Fakültemiz Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen diğer kurallarla ilgili açıklamalaraşağıda verilmiştir.

I ) YIL İÇİ ETKİNLİK ORANI : Akademik dönem içerisinde gerçekleştirilen etkinliklerin başarı notuna katkı oranı %20 olarak belirlenmiştir.

II ) YIL SONU ETKİNLİK ORANI : Akademik dönem sonunda gerçekleştirilen etkinliklerin başarı notuna katkı oranı %80 olarak belirlenmiştir.

III ) BİTİRME/TELAFİ SINAV NOTU ALT SINIRI (BSAS) : Akademik dönem sonunda gerçekleştirilen yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın öğrencilerin bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için bitirme/telafi sınavından 100 üzerinden en az 50 almaları gerekmektedir.

IV ) AGNO BAŞARI ALT SINIRI : AGNO ( ağırlıklı genel not ortalaması) alt sınırı 1,80 olarak belirlenmiştir.

YILİÇİ ETKİNLİK ORANI

YIL SONU ETKİNLİK

BİTİRME/TELAFİ SINAV NOTU ALT SINIRI

AGNO BAŞARI ALT SINIRI

%20

%80

50

1,80

 

Bağıl Değerlendirme Sistemi

Tanım: Bağıl değerlendirme sistemi, bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistik temelli bir yöntemdir. Bu sistemde bir notun, grubun genel dönem sonu ham başarı notu (HBN) ortalamasından pozitif yönde uzaklaşması başarının artması, negatif yönde uzaklaşması ise başarının azalması olarak yorumlanır. Bağıl sistemin uygulanma esasları aşağıdaki maddede verilmiştir.

Bağıl Değerlendirme Sistemi Harf Notu Hesaplama Kuralları

1 - Dönem sonu ham başarı notu 35'in altında kalan veya bitirme/telafi sınavına hakkı olduğu hâlde girmeyen öğrencilerin notları bağıl değerlendirme sistemindeki hesaplamaya dâhil edilmez. Bunlardan dönem sonu ham başarı notu 35'in altında kalan veya bitirme/telafi sınavına girmeyen öğrenciler doğrudan FF harf notu alarak bu dersten kalırlar.
2 - Dönem sonu ham başarı notu 100 olan öğrenciler, bağıl değerlendirme sistemine dâhil edilmezler ve doğrudan AA alırlar.

Bağıl değerlendirme sisteminde Dönem sonu ham başarı notu değerlerinin harf notlarına çevrilmesinde değerlendirmeye katılan öğrencilerin Dönem sonu ham başarı notu değerlerinin aritmetik ortalaması (µ) ve standart sapması (?) esas alınır. Bu değerlerin hesaplanmasında  ise ,bağıl değerlendirmeye dâhil edilen bir öğrencinin Dönem sonu ham başarı notu ve N , bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısını göstermek üzere aşağıdaki formüller kullanılır:

 

4- Bağıl değerlendirme sisteminde öncelikle bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı (N) ve standart sapma (?) değerine bakılır. N < 20 ve/ veya ? < 8 olması durumunda Tablo 2'deki sabit aralıklar kullanılır. N ? 20 ve ? ? 8 ise Tablo 3'te yer alan ortalama ve standart sapmaya bağlı değişken aralıklar kullanılır.
5- AA harf notu alt sınırının 100'ü aştığı durumda Tablo 2'deki sabit aralıklar kullanılır.

Tablo 2 – Sabit aralıklar*

* Çakışmaların olmaması için aralıklar "dâhil" anlamınagelen"[" notasyonu ile sol taraftan kapalı ve "hariç" anlamına gelen ")" notasyonu ile sağ taraftan açık olarak belirtilmiştir.

Tablo 3 – Değişken aralıklar*

 
 

*Çakışmaların olmaması için aralıkların "dâhil" anlamına gelen "[" notasyonu ile sol taraftan kapalı ve "hariç" anlamına gelen ")" notasyonu ile sağ taraftan açık olarak belirtilmiştir. Tabloda N, bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısını, (µ) , önem Sonu Ham Başarı Notu değerlerinin ortalamasını, (?) ise bu değerlerin standart sapmasını göstermektedir.

6- Telafi sınavı harf notları, telafi sınavı Dönem Sonu Ham Başarı Notu aritmetik ortalamasının bitirme sınavı Dönem Sonu Ham Başarı Notu aritmetik ortalamasından küçük veya iki sınav Dönem Sonu Ham Başarı Notu aritmetik ortalaması eşit olduğunda, bitirme sınavında oluşan aralıklara göre belirlenir. Diğer durumlarda ise telafi sınavının değerlendirilmesi bitirme sınavından bağımsız olarak yapılır.

7- Standart sapmaya ilişkin eşik değer "8" dir.
8- Tek ders, intibak, muafiyet v.b. sınavların değerlendirilmesinde, söz konusu sınavda alınan not Dönem Sonu Ham Başarı Notu kabul edilerek mutlak değerlendirme sistemi aralıkları kullanılır.

 


Son güncelleme 16.04.2014 14:20