Müze Yönetimi Bilim Dalı (Yüksek Lisans)

Kuruluş
17 Temmuz 2009 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak "Müze Yönetimi Bilim Dalı" adıyla kurulmuştur.

Prof. Dr. Fethiye Erbay, Müze Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Bilim Dalı'nın kurucusu ve ilk başkanıdır.

Programın Açılma Gerekçesi
2000'li yıllarda müzelerin koleksiyon, personel ve ziyaretçi katılımlarının giderek artması, müze yönetiminden sorumlu kişileri birtakım güçlüklerle karşı karşıya getirmiştir. Yetersiz finansal yapının yarattığı sorunlar yanında, özel müzelerin artması, müzeler arası rekabet ortamının değişmesi müzelerin yönetim sorununu gündeme getirmiştir.

Son yıllarda müzelerin profesyonel eğitim almış kişilerce yönetilmeleri zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda yeni teknolojileri kullanabilen müzecilik alanında profesyonel eğitim almış müzecilere ihtiyaç duyulmuştur.

Müze yönetim bilimi ile müzelerde çalışanların verimliliği artacaktır. " Müze Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı " müze çalışmalarının bilimsel boyutta başarıyla yürütebileceği, kültürel ve eğitsel etkinliklerin gelişimini yönlendirecektir.

Müze Yönetim Yüksek Lisans Programına devam edenlerin kazandığı değerleri simgeleyen "Müze Yöneticisi, Müze Müdürü, Müze Yönetim Uzmanı" ünvanını almaya hak kazanacaklardır. Müzelerin, kültürel ve sanat kurumlarının, galerilerin yöneticisi olacaklerdir.

Geleceğin mesleğinde müze yöneticisi, danışman, müze planlaması alanlarında serbest çalışma olanağına da sahip olabilecektir. İstanbul Üniversitesi ve ülkemizin sahip bulunduğu müze ve kültürel mirası koruyacak uzman müze yöneticilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Programın Amaçları
• Müze yönetimi alanında profesyonel yeterliliğe sahip müzecilerin yetişmesi için kariyerlerinin geliştirmek amaçlanmaktadır.
• İstanbulda her dereceli eğitim ve öğretim kurumlarıyla işbirliği yaparak, öğrencilerin müzeleri tanımasına ve kültür değerlerine sahip çıkmalarına yardımcı olacaktır.
• Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, yanında yurt içi ve yurt dışındaki müzelerle koordineli olarak çalışmalar, projeler geliştirilecektir.
• Korunması gerekli kültürel, sanatsal ve bilimsel değerlerin, eserlerin kurumsal düzeyde yapılaşmasını sağlamak için planlamak, işler düzeye getirmek ve kullanımını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarmaktır.
• Müze ve sit alanlarında yeniden oluşumu sağlayacak uygulamalı ve teorik çalışmalar ile çağdaş müzecilik anlayışının oluşmasına, yerleşmesine katkıda bulunmak,
• Müzecilik alanındaki uluslararası düzeydeki değişimleri ve gelişimi paylaşmaktır.
• Türkiye'de müze yönetiminin bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmesini sağlayarak; farklı disiplinlerden gelen öğrencilere yüksek lisans düzeyinde, müzecilik alanında mesleki yeterlilik kazanmak,
• Müzelerde çalışanların mesleki gelişimlerine destek olarak, kariyer planlamalarına katkıda bulunmaktır.
• Özel müzeler, Üniversite-Okul müzeleri, Bakanlık ve Belediye müzeleri başta olmak üzere farklı kurumsal yapısındaki müzelerarası uygulamalı çalışmaları geliştirmektir.
• Müzelerle işbirliği içinde , müze alanındaki çalışmaları profesyonel düzeyde yürütmek,
• Kültür ve turizm sektörü içinde etkin rol oynayan müzelerde çalışanlara, ulusal ve uluslararası alanda mesleki gelişimlerine cevap verecek bir eğitim programı sunmak,
• Türkiye'de müze yönetimi alanındaki çalışmalarda karşılaşılan teknik ve sosyal sorunların çözümü için projeler üretmek,
• Kültürel varlıkların korunması ve değerlendirilmesi konularında duyarlı ve etik bilince sahip araştırmacı ve uygulamacı bireyler yetiştirmek,
• Çağdaş müze yönetiminde yönetim alanı yanında, sanat ve tasarım alanında malzemeye yada esere yönelik bilgi sağlamak,
• Çağdaş müze yönetimi alanında, müzeciler yetiştirme ve bu kapsamda Türkiye'de eksik olan çağdaş müze yönetimi alanlarınına gerekli olacak insan gücünü sağlamak amaçlanmaktadır.

Müze Yönetim Bilim Dalında; müze çalışmalarında karşılaşılacak problemleri çözme, müzeler arası profesyönel ilişki kurma, disiplinler arası uygulamaya açık, deneyselliği yaratıcılığı geliştirici çalışmalar yürütülecektir.

Programdan mezun olanların alacağı ünvan: Müze Yöneticisi
Programdan mezun olanlar başta Kültür ve Turizm Bakanlığı müzeleri olmak üzere, çeşitli Bakanlık Müzeleri,TBMM Saray Müzeleri, Büyükşehir Belediye Müzeleri, çeşitli il özel idaresine bağlı müzeler, özel kişi ve kurumlara ait müzeler ile üniversite müzelerinde Müze Yöneticisi olarak görev alabileceklerdir.

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar (dersler ve kredi sayıları, staj, vb.): Programdan mezun olmak için kayıtlı öğrencilerin 21 kredi (7 ders x 3 kredi) ders almaları yanında, seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, seçmeli dersler almaları, dersleri tamamladıktan sonra tez hazırlamaları, tez sunumunda başarılı oldukları takdirde İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün belirttiği koşulları tamamlamaları gerekmektedir.