Fakülte Yönetim Kurulu 

KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ

Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

ÜYELER

 • Prof.Dr. Mürteza BEDİR
 • Prof.Dr. Halim İŞSEVER
 • Prof.Dr. İsmail COŞKUN
 • Doç.Dr. Bekir KAYACAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Cemil AKÇAY
Rektörlük
Rektörlük

GÖREVLER

Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

 • Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
 • Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,
 • Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
 • Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
 • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
 • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.