Fakülte Kurulu

KURULUŞ VE İŞLEYİŞ

Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.

Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

ÜYELER

  • Prof. Dr. Ergün YOLCU
  • Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ
  • Prof. Dr. Nazan SUSAM
  • Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR
  • Dr. Öğr. Üyesi Hasan ŞENOCAK

GÖREVLER

Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  • Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
  • Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
  • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.